Invoice Terms and Conditions

Terms of payment as authorised and agreed to in writing by Ellies Electronics PTY Ltd.

Claims for short delivery of goods as stipulated on invoice will only be considered if the source of dispatch is notified within 48 hours of delivery.

Goods may not be returned for credit unless prior approval has been obtained from the company. If goods are accepted for credit, the company reserves the right to allow only a percentage of the original purchase price as credit, dependant on the date of purchase. A handling charge of up to 25% may be levied on all returns, at the company’s discretion.

All transport costs will be charged to your account unless an account number for transport methods has been submitted to us.

Goods conveyed by third party couriers/ transport companies in approved cartons, and damaged in transit, must be claimed for directly from the third party couriers/transport companies. Similarly any short deliveries must be claimed for directly from third party couriers/transport companies.

Wherever possible we will assist customers in obtaining settlement of disputed claims. Our invoices are to be paid in accordance with our regular terms irrespective of whether or not a claim has been lodged or paid.

All prices are subject to alteration without notice and all orders are accepted for execution at ruling prices at date of dispatch.

Ownership of all goods sold shall pass from Ellies Electronics (Pty) Ltd to the purchaser only upon payment of the purchase price in full.

The placing of an order constitutes acceptance of all terms and conditions set out above.

Faktuur Terme en Voorwaardes

Terme van betalling soos op skrif ooreengekom deur Ellie Electronics PTY Ltd.

Eise ten opsigte van goedere te min ontvang, anders as op die faktuur aangedui, moet binne 48 uur na aflewering by die bron van aflewering ingestal word.

Goedere mag nie vir krediet teruggestuur word nie, tensy vooraf goedkeuring  van die Maatskappy  verkry is. lndien goedere vir krediet aanvaar word, behou die Maatskappy die reg voor om slegs ‘n persentasie van die oorspronklike koopprys toe te laat, afhangend van die datum van aankope. In ieder geval, alle goedere wat aanvaar word, is onderhewig aan ‘n heffings bedrag van tot 25%.

Alle vervoerkoste sal na u rekening gedebiteer word indien ons nie vooraf van ‘n vervoer rekening nommer  voorsien word nie.

Wanneer goedere deur ‘n derde party, soos vervoer maatskappye hanteer word, en beskadig word moet eskade direk vanaf die derde party koerier/vervoer maatskappy geëis word. Enige goedere wat te kort afgelewer word, moet direk vanaf die derde party koerier/vervoer maatskappy geëis word. Waar moontlik sal ons, ons klante behulpsaam wees met die afhandeling van bewysbare eise. Ons faktuur is betaalbaar volgens die gewone terme ongeag daarvan of ‘n eis ingedien of afgehandel is.

Alle pryse is onderhewig aan verandering sonder vooraf kennisgewing en bestellings word aanvaar vir uitvoering teen die prys wat op die datum van versending van krag is.

Eienaarskap van alle goedere verkoop deur Ellies Electronics (Pty) Ltd sal slegs oorgedra word aan die aankoper wanneer die bed rag op die faktuur ten volle betaal is.

Deur die plasing van ‘n bestelling aanvaar die koper alle terme en voorwaardes hierbo uiteengesit.